Federatie
Slachtoffer
Ondersteuning

Er gaat in Nederland geen dag voorbij zonder ongevallen. Sinds 2022 is er weer een duidelijke stijging van het jaarlijkse aantal verkeersdoden te betreuren. Wat verder opvalt is de schrikbarende stijging van verkeersslachtoffers met hoofd-/hersenletsel.

Een ongeval verandert de levens van slachtoffers, naasten en nabestaanden met één klap ingrijpend. Vaak veroorzaakt de nasleep van het ongeval leed op leed. Betrokkenen raken bekneld tussen de wielen van bureaucratische systemen: de gezondheidszorg, de wereld van de verzekeraars, keuringsartsen en juristen die met elkaar twisten over letselschade en inkomstenderving. Veel slachtoffers voelen zich onbegrepen, ongehoord en in hun menselijke waardigheid aangetast. 

De Federatie Slachtoffer Ondersteuning (FSO) komt op voor slachtoffers van ongevallen en hun recht op erkenning, genoegdoening en herstel. De FSO komt op voor slachtoffers die uit het zicht van samenleving en instanties dreigen te verdwijnen. De FSO maakt de ervaringsverhalen van nabestaanden, slachtoffers en hun omgeving zichtbaar en hoorbaar.

De FSO is een partnerschap waarin ngo’s, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken om de positie van verkeers – en ongevalslachtoffers te versterken.

Missie FSO

De FSO komt op voor slachtoffers van ongevallen en hun naasten. Elk slachtoffer van een ongeval heeft recht op de bescherming van zijn menselijke waardigheid en een betekenisvol leven.

Visie FSO

De FSO bundelt ervaringsdeskundigheid en de kennis en ervaring van experts, onderzoekers, wetenschappers, behandelaars en netwerkparters, met als doel de kwaliteit van leven van ongevalsslachtoffers, hun naasten of nabestaanden te verbeteren. De FSO komt op voor een juiste medische diagnose en behandeling en een rechtvaardige juridische afhandeling van ongevalszaken.

De FSO heeft dit uitgewerkt in het actieplan ‘Victim Package 2.0’, met 5 actiepunten:

Adequaat ongevalsonderzoek en betere registratie door de politie
Verbetering van schadeafhandelingsprotocollen
Inzet van nucleaire beeldvormende diagnostiek bij vermoeden van traumatisch hersenletsel
Onderzoek naar neurodegeneratie en herstelmogelijkheden van verkeersslachtoffers
Trialooggestuurde (slachtoffer, naasten, behandelaar) begeleiding van slachtoffers, gericht op rehabilitatie.

Doelen FSO

Samenwerking tussen organisaties met specifieke deskundigheid

Organisaties brengen binnen de FSO hun specifieke deskundigheid in, leren van elkaar, maken hun kennis en ervaring breder beschikbaar en zorgen samen voor betere ondersteuning van ongevalsslachtoffers.

Versterking van de positie van het slachtoffer

Het slachtoffer verdient een centrale positie in het medische traject en bij de juridische afhandeling van het ongeval.

Re-integratie van het slachtoffer in de samenleving

Slachtoffers van ongevallen hebben recht op een betekenisvol leven, passend bij hun mogelijkheden en behoeften. Als samenleving scheppen we de voorwaarden om dat mogelijk te maken.

Bewustwording stimuleren bij publiek en betrokken beroepsgroepen

Een deel van de ongevallen kan worden voorkomen, de gevolgen van ongevallen kunnen worden verminderd of verzacht. Dat gaat niet vanzelf. Politiek, professionals en publiek worden via goede voorlichting van de noodzaak en mogelijkheden doordrongen.

Druk uitoefenen op politiek en overheid voor een krachtig beleid

De FSO spoort de politiek aan om de wetgeving op het gebied van slachtofferrecht te verbeteren en spoort de overheid als geheel aan om werk te maken van beleid gericht op de uitvoering van het actieplan Victim Package 2.0.

Actiepunten FSO

De FSO werkt aan de volgende agenda- en actiepunten:

Stimuleren bewustwording over ongevalsrisico’s, met name bij jongeren, via Traffic informers gericht op ‘beginnende bestuurders’ in het Voortgezet Onderwijs

Verhalen vertellen, maatschappelijke discussie stimuleren, ondersteunen van initiatieven, via nabestaandengroep Teken van libben (Fryslân 2017)

Verbeteren diagnostiek en NAH-specifieke begeleiding voor slachtoffers met traumatisch hersenletsel, via Hoofdletsel.nl

Reflectie op visie, doelen en resultaten, via Klankbordgroep NAH Zorg

Slachtoffers en naasten met raad en daad bijstaan, via Stichting NAH Zorg

Internationaal netwerken, via de Europese Federatie van Verkeersslachtoffer (FEVR)

Betere begeleiding en ondersteuning slachtoffers, via functionaris Road Victims Rehabilitation (RVR)

Mogelijk maken van forensisch onderzoek naar ongeval en verbeteren waarheidsvinding,   via Medizinische Hochschule Hannover

Initiëren van acties en activiteiten in het kader van slachtofferbescherming; 

  • aanpassing richtlijnen neurologie aan nieuwste inzichten voor adequate diagnostiek
  • uitbreiding Handreiking met Medische paragraaf THL en opwaardering tot Richtlijn
  • een Kamer van Toezicht en Klachtenbehandeling, inclusief onafhankelijk tuchtrecht.

Over FSO

De FSO is in 2009 opgericht door Wiebe de Boer in samenspraak met Professor Ir. Jan de Kroes. Jan de Kroes was hoogleraar Transportveiligheid aan de TU Delft en kwam op voor verkeersslachtoffers. Hij was samen met Pieter van Vollenhoven de drijvende kracht achter onafhankelijk onderzoek van ongevallen, de huidige Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Wiebe de Boer is een ‘ervaringsdeskundige’. Na een verkeersongeval liep hij stuk op muren van onbegrip, ondeskundigheid, wantrouwen en onrecht. Pas na zeven jaar zoeken, vechten en volhouden werd op basis van nucleaire beeldvormende diagnostiek de juiste diagnose vastgesteld. Het vinden van de waarheid hielp hem om zijn nieuwe leven te accepteren en opende de weg naar rehabilitatie en herstel. In de jaren daarna ontdekte hij dat hij niet het enige slachtoffer was van het medische en juridische steekspel. Er is in Nederland geen onafhankelijke toezicht op de behandeling van verkeersslachtoffers. Dat motiveerde hem om de Federatie Slachtoffer Ondersteuning op te zetten. Dit verhaal is beschreven in het boek ‘Op zoek naar waarheid’, door Wiebe Warber, zie www.warberpublicaties.nl.

De FSO werkt samen met professionals in alle relevante domeinen van de samenleving en met adviseurs en experts, onder wie NAH-gespecialiseerde Medisch Adviseurs, advocaten in letselschade, arbeidsdeskundigen en experts. Zij hebben ervaring met het omgaan met slachtoffers, met als doel afstemming en gezamenlijke belangenbehartiging en bescherming van ongevalsslachtoffers.

Waar mogelijk trekt de FSO ook op met andere Europese organisaties om zoveel mogelijk met één stem te spreken in Brussel, met als doel om de belangen van verkeersslachtoffers te behartigen en hun positie te verbeteren. Sommige landen zijn daar verder mee dan Nederland. Zo is in Duitsland de wettelijke positie van ongevalssslachtoffers verankerd in het Socialgesetzbuch [SGB]. De rechten van slachtoffers zijn duidelijk vastgelegd, waardoor slachtoffers recht wordt gedaan. Ook zijn er in Duitsland onafhankelijke onderzoeksbureaus voor de analyse / reconstructie van verkeersongevallen.

Partners en netwerken

De FSO heeft een netwerk van hulpverleningsorganisaties waar slachtoffers terecht kunnen voor gespecialiseerde, professionele slachtofferondersteuning:

De FSO werkt ook samen met Europese deskundigen, instituten en slachtofferorganisaties:

Prof. dr. dr. Wilfried Echterhoff, expert gedragswetenschapper / Vorstand VOD
Wulf Hoffmann, Polizeidirektor a.D. / Vorstand VOD / Adviseur FSO
Jeannot Mersch, nabestaande, former FEVR President 2010-2021/ Adviseur FSO
Association des Victimes de la Route (AVR), Luxemburg
Bundesverband Rehabilitation (BDH), Bonn
Rondpunt, Vlaanderen
Subvenio e.V., Aufklärung, Prävention, Unterstützung und Beratung für Unfallopfer, Düsseldorf

Adviesraad FSO

De adviesraad van FSO bestaat uit de volgende personen:

Hans Wiegel beschermheer NAH Zorg
Prof. dr. Wilfried Echterhoff Gezondheidszorg en Gedragswetenschapper
Prof. dr. ir. John Stoop forensische wetenschap en expert verkeersongevallen en - veiligheid
Prof. dr. Frits Muskiet pathofysiologie en klinisch-chemische analyse
Prof.dr. Carlo Leget zorgethicus en lid van de Gezondheidsraad
Dr. Jelte Hoving internist / nucleair geneeskundige (n.p.) / medisch adviseur NAH Zorg